گو جمع کن

این دستگاه در خط فرآوری پسته مورد استفاده قرار می گیرد. کار این دستگاه جداسازی پسته های بدون پوست از پسته های پوست دار کامل و نیمه پوست دار(گو) می باشد. این دستگاه با استفاده از توپه استیل عملیات جداسازی پسته بدون پوست را از پسته پوست دار انجام می دهد. این دستگاه در دو مدل تک توپه و دو توپه تولید می گردد.