مشخصات دستگاه

مزایای و معایب دستگاه


در بیرون خط فرآوری پسته جهت پوست کردن پسته های کال و نارس مورد استفاده قرار می گیرد.