پوک گیر بادی پسته

3) پوک گیر دو فن نواری: به وسیله جریان هوا پسته های پوک و همچنین ضایعاتی از قبیل پوست،خرده خوشه ها را از پسته سنگین جدا نموده وبه خارج از دستگاه منتقل میکند. از دستگاه پوک گبر بادی هم در فراوری پسته خشک و هم خط فراوری پسته تر برای جدا سازی خوشه و برگ های خارج شده از چرخ پوست کن مورد استفاده قرار می گیرد. برای جلوگیری از انسداد ورودی پسته مخزن دارای ویبره است. دارای ظرفیت بیشتری نسبت به مدل تک فن می باشد. نوار بالابر داخل مخزن به گونه ایی بهینه سازی شده که هیچگونه اسیبی به مغز و پسته نمی رساند و باعث شکستگی پسته نمی شود