پوک گیر بادی پسته

1) پوک گیر تک فن مخزن ویبره ایی: به وسیله جریان هوا پسته های پوک و همچنین ضایعاتی از قبیل پوست،خرده خوشه ها را از پسته سنگین جدا نموده وبه خارج از دستگاه منتقل میکند. از دستگاه پوک گبر بادی هم در فراوری پسته خشک و هم خط فراوری پسته تر برای جدا سازی خوشه و برگ های خارج شده از چرخ پوست کن مورد استفاده قرار می گیرد. برای جلوگیری از انسداد ورودی پسته مخزن دارای ویبره است