واگن پسته پاش

مشخصات

برای حمل پسته در خط فرآوری استفاده می شود. واگن ها جهت سهولت دارای مکانیزم تخلیه دستی پسته می باشند.