نوار مخزن دار

نوار مخزندار تیپ 1 (نوار زرافه ایی)
برای بالا بردن پسته خشک تا ارتفاع نهایت 320cm مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع این نوار ثابت بوده و قابل تغییر نیست. از جنس استیل و گالوانیزه طبق سفارش مشتری تولید می شود.
نوار مخزندار تیپ 2 (نوار زرافه ایی)
برای بالا بردن پسته تر تا ارتفاع cm240 مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع این نوار ثابت بوده و قابل تغییر نیست. از جنس استیل تولید می شود.
نوار بالابر تیپ 1:
برای بالا بردن پسته تا ارتفاع 350cm مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع نوار قابل تنظیم است. محل های در تماس با پسته از جنس استیل می باشد.
نوار بالابر تیپ 2:
برای بالا بردن پسته تا ارتفاع 350cm مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع نوار قابل تنظیم است. محل های در تماس با پسته از جنس استیل می باشد.