نخاله گیر پسته

مشخصات

این دستگاه عمل شست وشو اولیه پسته را بر عهده دارد و تا حد قابل توجه ای نخاله های پسته را که چرخ پوست کن رد داده است را جدا می کند این دستگاه این عمل را به کمک یک توپه روکش استیل که روی آن پیچ های مخصوص متصل شده است به طرف جلو هدایت می کند و در طول مسیر توسط نازل ،آب با فشار روی پسته می پاشد در دو مدل تک توپه و دو توپه در طول 140 سانتی متر قابل تولید است.