غربال پسته

2)غربال نواری: در ترمینال های پسته خشک مورد استفاده قرار میگیرد و پسته ها را به صورت خطی از درشت به ریز غربال می کند. دارای پنج خروجی و در سه مدل غربال نواری سه طبقه عرض سینی 50 و عرض سینی 70 و تک سینی(باقابلیت تعویض)تولید می شود

جدول مشخصات غربال نواری سه طبقه عرض 50 سانت