رطوبت گیر تمام تخلیه نواری:

مشخصات

این دستگاه به وسیله توری های بافتنی استیل پسته را انتقال می دهد و به صورت کامل عمل تخلیه انجام می شود. پارو های نصب شده داخل دستگاه به گونه ایی طراحی شده اند که بدون اسیب به پسته آن را بهم می زند.