حوض شست و شو و تفکیک پسته:

مشخصات

پسته ها بعد از دستگاه نخاله گیر وارد حوض شست و شو می شوند در این مرحله بعد از شست وشوی پسته ،پسته از نظر درصد مغز تفکیک می شود و به طور مجزا از سه خروجی دستگاه به ترتیب پسته پوک یا بدون مغز و پسته روی ابی(شامل پسته های نیمه رسیده) و پسته رسیده خارج می شوند در 2 مدل خاص حوض تفکیک و شستشوی پسته تمام خطی درصد قابل توجهی از اب داخل پوست پسته و ضایعاتی اعم از چوب و خوشه هایی کوچک که به اشتباه وارد خط شده اند از خط فراوری پسته خارج می شود تا دستگاه رطوبت گیر بازده ایی بیشتری پیدا کند.