رطوبت گیر پسته:

مشخصات

بعد از مرحله شست و شو و تفکیک پسته،پسته های رسیده در مسیر خط فراوری پسته وارد دستگاه رطوبت گیر می شوند کار این دستگاه کاهش رطوبت سطحی پسته برای اماده سازی جهت ورود به دستگاه گوجمع کن می باشد. این دستگاه در 3 مدل توسط تیم مهندسی ما بهینه شده اند.